Мал-маган азырап турар хамаатыларнын кинчээнгейинге.


      

Мал-маган азырап турар хамаатыларнын кинчээнгейинге.

🔹Чөөн-Хемчик кожууннуң административтиг комиссиязы мал-маган азырап турар хамаатылар малынарны одарже хайгаарал чок үндүрбезин, база үлүгже харысаалгалыг кадып, үлүгден уткуп ап турарын сагындырып турар.
Малды азыравышаан хумагалыг болуп, бот-боттарывысты камнажып, кадарчы чокка малыңарны одарже үндүрбезин кыйгырып тур бис! Бир эвес үстүнде айытынган чуулдер сагыттынмайн турар фактылар илереттинип келзе, ук хамаатыга хамаарыштыр административтиг протоколду тургузуп, 500-1000 акшага торгаар ужурга таваржыр!

‼Анаа үндезин болур хоойлу-дүрүмнерни орус дылда айыткан:
Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории Республики Тыва, утвержденных Постановлением Правительства Республики Тыва от 14 марта 2017 года № 93,
Закон Республики Тыва от 30 декабря 2008 года № 905ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях», статья 5.3 Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных (введена Законом Республики Тыва от 25.06.2018 N 418-ЗРТ) Выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцем или уполномоченным (уполномоченными) им лицом (лицами), за исключением действий, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей.

Опубликовано: 27.02.23 9:05:00

Тип события: Новости