Хорум-Даг ортумак школазы 85 чылдаан байырлалын демдеглээн...


Октябрь 26-да Хорум-Даг ортумак школазы 85 чылдаан байырлалын демдеглеп эрттирген. Анаа чалаткан аалчылар, баштайгы доозукчулары ангы-ангы чылдарнын доозукчулары суй-белектерни соннээннер. Тыванын ховар булуну Хорум-Дагнын уран талантыларын башкарыкчы чарлап, дыннадып турда, байыр чедирип сос алганнар база хой болган. Олардан Тывада билдингир куруне ажылдакчызы Дандар-оол Кок-Хунаевич Ооржак, садыгжылап чораан хоочунБопуяана Хелеевна Монгуш, Чоон-Хемчиктин топ эмнелгезинге ур чылдарда ажылдаан эмчи Чудур Хелеевна Ооржак угбашкылар дээш оон-даа оскелер сос алгаш белектерни бергеннер. Чоон-Хемчик кожууннун Баштыны Доржу Монгуш, чагырга даргазы Хулер Монгуш школанын амгы удуртулгазында ажылдап чоруурларны деткип, Толээлекчилер Хуралынын болгаш чагырганын хундулел бижиктерин, медальдарны болгаш хой туннуг акша сертификадын тывысканнар. Тыва Республиканын Ооредилге болгаш эртем яамызындан Ольга Александровна чаа " Газель" автомашинанын сертификадын тывыскан.Бедик амгы уенин негелдезинге дугжур оргтехниканы, тускай шанналдарны тыпсып турда, ооредилге эргелелинин начальниги Белекмаа Седи-Базыровна база ушкажып, шанналдарны тывыскан. Байырлыг хемчег оореникчилернин, хоочуннарнын концерт коргузуу-биле доозулган.

Опубликовано: 30.10.19 10:48:00

Тип события: Новости