Теве-Хая ортумак школазы 80 чылдаан байырлалын демдеглеп эрттирген...


Октябрь 25-те Теве-Хая ортумак школазы 80 харлаан байырлалын организастап эрттирген. Чоон-Хемчиктин Баштыны Доржу Монгуш, Чоон-Хемчик кожуун чагыргазынын мурнундан чагырыкчынын оралакчызы Болат Куулар, оралакчы Айлаана Монгуш кады кириштивис. Тыва Республиканын Дээди Хуралынын депутады Онер Хулерович, Тыва Республиканын ооредилге болгаш эртем яамызындан толээлер киришкеш, белектерни тывыскан. Байырлал бедик деннелге эрткен. Чылдар аайы-биле доозукчулары хоочуннар, аныяктар, ангы-ангы мергежилдин кижилери Тыванын ангы-ангы булунарындан аалдап келгеш, школазынга ооренип чораан сактыышкыннарын амгы оореникчилеринге чугаалап бербишаан, боттарынын омунээзинден белектерни тывысканнар. 

Опубликовано: 30.10.19 10:56:00

Тип события: Новости