2019 чыл - Куш-ажылчы кижинин чылы


Куулар Татьяна Маннай-ооловна

Чоон-Хемчик кожууннун ажаалда-тежээлде килдизинин начальниги Татьяна Маннай-ооловна Кууларнын ниити куш-ажылчы стажы 50 чыл-биле санаттынар. Оон 25 чылын муниципалдыг ажыл-чорудулгага бараалгаткан. Татьяна Куулар Чоон-Хемчик кожууннун хундулуг хамаатызы, РСФСР-нин улус ооредилгезинин тергиини, 2005 чылдын сентябрь 21-де, Тыва Республиканын Чазак Даргазынын №216 айтыышкыны-биле Тыва Республиканын юбилейлиг медалы-биле шаннаан. Татьяна Куулар РСФСР-нин спортунун хоочуну, Россия Федерациязынын Президентизинин айтыышкыны-биле Куш-ажылдын хоочуну, Тыва Республиканын ооредилгезинин алдарлыг ажылдакчызы деп хундулуг бедик аттарны чаалап алган аныяктарнын дагдыныкчызы. 
Татьяна Маннай-ооловна Кууларнын хой-ниитичи ажылы хой талалыг, ангы-ангы угланыышкынныг. Херээженнер Човулелинин кежигуну, "Чангыс демниг Россия" политиктиг партиянын тус чер салбырынын 2002-2012 чылдарда секретары, тус чернин политиктиг Човулелинин 2002-2013 чылдарда кежигуну, "Чангыс демниг Россия" политиктиг партиянын Москвага эрткен Х-гу съездизинин делегады. 
Тыва Республиканын социал ажылдакчылар хунун Ноябрь 1-нин хунунде байырлыг байдалга демдеглеп эрттирген. Анаа Чоон-Хемчик кожууннун ажаалда-тежээлде килдизинин начальниги Татьяна Маннай-ооловна Кууларга "Тыва Республиканын шылгарангай куш-ажылы" деп медальды тывыскан.

Опубликовано: 08.11.19 15:36:00

Тип события: Новости