Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 54 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 53

Ие каптиалының 2020 чылдан эгелеп ЧАА АРГАЛАРЫ БОЛГАШ ХЕМЧЭЭЛИ

Последнее обновление: 11.03.2020

Өг-бүлениң ийи  дугаар уруу 2020 чылдан эгелеп төрүттүнген азы азырап алган таварылгада ие капиталының хемчээли  - 616 617 РУБ Ол ышкаш үш, дөрт дугаар азы дараазында ажы-төлү төрүттүнгенде база ол өг-бүлениң ооң мурнунда ие капиталынче эргези турбаан болза.

2007 чылдан эгелеп 2019 чылга чедир ийи азы оон хөй ажы-төлдүг болган азы азырап алган өг-бүлелерге ие капиталының хемчээли - 466 617 руб.

Өг-бүлеге бир дугаар уруг 2020 чылдан эгелеп төрүттүнген азы азырап алган таварылгада ие капиталының хемчээли - 466 617 руб, Бир эвес ол өг-бүлеге ийиги уруг төрүттүнүп келзе ие капиталы 150 000 рубльга өзер.

ИЕ (ӨГ-БҮЛЕ) КАПИТАЛЫН ПРОАКТИВТИГ ХЕВИРГЕ КЫЛЫР. 2020 чылдың апрель 15-тен эгелеп ие капиталының сертификадын өг-бүлеге тускай билдириишкин чокка тыпсыр. Чогуур медээни сертификат ээзиниң Пенсия Фондузунуң сайтызында азы күрүне ачы-дуза порталында хууда кабинединче дамчыдар.

ИЕ КАПИТАЛЫН ЧЭЭЛИ ТӨЛЭЭРИНЧЕ АЖЫГЛААРЫ. Бажың садарынга азы тудуп алырынга кордүнген чээли акшаны банкыдан алган таварылгада ие капиталының акша-хореңгизин чээлини дуглаарынче база бирги дадывырын төлээринче а жыглап болур . Ие капиталын чээли төлээринче угландырар дугайында чогуур билдириишкинни хары угда чээли берип турар банкыга киирип болур. 

 

2020 чылдың март 1-ден № 35-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлу

ДОЛУЗУ-БИЛЕ ПЕНСИЯ  ФОНДУЗУНУҢ САЙТЫЗЫНДАН БИЛИП АП БОЛУР