Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 54

Ие (ог-буле) капиталындан ай санынын толевиринин дугайында

Последнее обновление: 24.09.2018

Россиянын Пенсия фондузу ие (ог-буле) капиталындан ай санынын толевирин алырынын дугайында билдириишкиннерни хулээп эгелээн. Ук толевир чугле 2018 чылдын январь 1-нин соонда ийи дугаар опеяазы торуттунген болгаш деткимче негеттинип турар ог-булелерге кордунген. Авалар сертификат алыр болгаш толевир тургузары-биле хары угда ийи билдириишкинни киирип болур.

Ай санынын толевирин алыр эрге тодарадырда, ог-буленин эрткен 12 айнын орулгазынын ниити тунун 12-ге улээш, унуп келген тунну ог-буленин кежигууннеринин санынга (ийи дугаар торуттунген чашты база санаар) улептер. Бир эвес улээшкиннин туннелинде унуп келген хемчээл ог-булениу чурттап турар регионунда куш-ажыл кылып шыдаар хамаатынын амыдыраарынын эн адаккы деннелинин 1,5 катап остурген хемчээлинден эвээш болур болза, Пенсия фондузунче чогуур билдириишкинни киирип болур. Тывада бо хемчээл — 15 252 рубль болуп турар.

  1. 2017 чылдын 2-ги кварталында Тыва Республикада куш-ажыл кылып шыдаар хамаатынын амыдыраарынын эн адаккы деннели ( ТР-нын Чазаанын 2017 чылдын 8 айнын 11-ден №360 доктаалы) —10 168 акша.
  2. Куш-ажыл кылып шыдаар хамаатынын 1,5 амыдыраарынын эн адаккы деннелинге хамаарыштыр ог-буле кежигуунунун орулгазы —15 252  акша.
  3. 4 кижиден тургустунган ог-буленин 2017 чылда орулгазы (ада-иези болгаш ийи ажы-толу)-61 008 акша
  4. 3 кижиден тургустунган ог-буленин 2017 чылда орулгазы (авазы болгаш 2 ажы-толу)              —  45 756 акша.
  5. 2018 чылда ай ай санында толевирнин хемчээли — 2017 чылдын 2-ги кварталында чаш  уругнун амыдыраарынын эн адаккы деннели (ТР-нын Чазаанын 2017 чылдын 8 айнын 11-ден  №360  доктаалы езугаар)  —    10 347 акша.

Ог-буленин ниити орулгазынче акша-толевири, акша шанналдары, пенсия, социал дузаламчы толевирлер, стипендиялар, янзы-буру компенсациялар, алименти кирип турар. Пенсия фондузунче баарынын бетинде ук толевирлернин, Пенсия фондузундан алган толевирлерден ангыда, туну чогуур документилер-биле шынзыттынган турар ужурлуг .

Бир эвес ажы-тол куруненин долу хандырылгазында турар болгаш ог-буленин орулгазынын дугайында меге медээ киирген база ол ышкаш ада-ие эргезин казыттырган таварылгаларда, ай санынын толевирин тургуспас.

Билдириишкинни киирер хуусаа:
Ийи дугаар уругнун 1,6 чыл харлаанынга чедир кайы-даа уеде киирип болур. Бир эвес билдириишкинни 6 айлыынга чедир киирер болза, толевирни чаш уругнун торуттунген хунунден эгелеп тургузар. Бир эвес 6 ай эрткен соонда киирер болза, толевирни билдириишкин киирген хунден эгелеп тургузар.

Билдириишкинни кайнаар киирерил:
Билдириишкинни чурттап турар черинин аайы-биле Пенсия фондузунун эргелелинче азы хой адырлыг топ таварыштыр киирер. Хоойлу езугаар билдириишкинни бир ай иштинде сайгарып коргеш, толевирни дараазында 10 ажылчын хонук эрткенде агар-санче шилчидер.

Ай санында толевирнин хемчээли:
Толевирнин хемчээли региондан хамааржыр – ону РФ-нын субъектизинин мурнуку чылдын 2 –ги кварталында ажы-толдун амыдыраарынын адаккы деннелинге деннештирген. Бир эвес ог-буле толевир алыры-биле, 2018 чылда билдириишкин киирер болза, оон хемчээли 2017 чылдын 2 –ги кварталында ажы-толдун амыдыраарынын адаккы деннелинге ден болур. Тыва Республикада ай санынын толевирин 10 347 рубльге деннеп каан, чуге дээрге 2017 чылдын 2-ги кварталында ажы-толдун амыдыраарынын адаккы хемчээли ол хире болуп турар.

Ай санынын толевири чаш уругнун 1,6 харлыынга чедир кордунген-даа болза, баштайгы толевирнин хуусаазы бир чыл. Ол хуусаа соонда билдириишкинни база катап киирер. Бир эвес ие капиталы будуну-биле ажыглаттынган, ог-буле чурттап турар черинден коже берген азы болза чаш уруг 1,6 харлапкан таварылгаларда, толелгени соксадып кааптар.