Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 35 НА РАССМОТРЕНИИ 7 РЕШЕНО 28

Сергей Сүгеевич Сат

Последнее обновление: 13.06.2019

Сергей Сүгеевич Сат аныяк үелеринден эгелеп көдээ ажыл агыйга бердингенин көргүзүп, чолаачыдан совхоз директорунга чедир ажылдаан. Муңчу, чүгүрүк аъттарлыг малчын.