Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 2 РЕШЕНО 53

Сергей Сүгеевич Сат

Последнее обновление: 13.06.2019

Сергей Сүгеевич Сат аныяк үелеринден эгелеп көдээ ажыл агыйга бердингенин көргүзүп, чолаачыдан совхоз директорунга чедир ажылдаан. Муңчу, чүгүрүк аъттарлыг малчын.