Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 2 РЕШЕНО 53

Монгуш Елизавета Оттук-ооловна

Последнее обновление: 08.11.2019

Монгуш Елизавета Оттук-ооловна 1945 чылдын август 5-те, Бора-Холге торуттунген. Хайыракан школазынга 1952 чылда белеткел клазынга ооренип киргеш, 1960 чылда сес классты , оон соонда Чадаананын №1 ортумак школазынга 10 класс дооскан. 1963 чылдан эгелеп Хайыраканда комсомолчу аныяктарнын «Доргун» сут-бараан фермазынга саанчылай берген. Мурнакчы саанчы кыс совхозтун аныяк механизатору Алексей Арагачыевич Монгуш-биле 1970 чылда ог-буле тудуп, кудазын эрттиргеннер. Алексей, Елизавета Монгуштар 7 ажы-толдун ада-иези.
Улуг оглу Мерген-Херел Алексеевич Монгуш 1968 чылда торуттунген.Чечек Алексеевна 1970 чылда торуттунген, Кызылдын башкы колледжизин дооскан, амгы уеде Хайыраканда «Хунчугеш» уруглар садында кижизидикчилеп ажылдап турар.
Атлантага Олимпий оюннарынын Тывадан бир дугаар киржикчизи, тыва хостуг хуреш могези Чечен-оол Алексеевич Монгуштарнын ог-булезинин ушку оглу, Алена Алексеевна Кызылдын эмчи училищезинин доозукчузу, Кызылдын №1 поликлиниказында уролог эмчи, Лидия Кызылга агроуниверситет дооскан, Чадаананын №6 орт кезээнин ажылдакчызы, Тыванын куруне универстединин тыва дыл, литература факультединин доозукчузу Алдынмаа Алексеевна Чадаананын №2 ортумак школазында эге класстар башкылап турар, Алла Алексеевна дээди эртемниг бухгалтер «Чадаана» хереглекчилер ниитилелинде садыгжы.
Алексей Арагачыевич Бора-Холге трактористеп, Хайыраканга СЭКП-нин ХХII съездизи аттыг совхозка мурнакчы трактористеринин бирээзи турган. Ол аныяк чылдарында чырык ортемчейден чарлып чорутса-даа, Елизвета Оттук-ооловна Монгуш ажы-толунун хой кезиин дээди эртемге чедирип каан, куш-ажылдын хоочуну, хой-хой юбилейлиг медальдарнын эдилекчизи, маадыр-ие.