Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 54

Алдын Дилгижекович Монгуш

Последнее обновление: 03.12.2019

Куш-ажылдын хоочуну "Россия Федерациязынын ниити ооредилгезинин хундулуг ажылдакчызы", Тыва Республиканын ооредилге болгаш эртем яамызынын Хундулел бижиинин эдилекчизи, Тыва Республиканын Баштыны-Чазаанын Даргазынын Хундулел бижии (2013 ч), Тыва Республиканын Дээди Хуралынын хундулел бижии-биле 2014 чылда шаннаткан Алдын Дилгижекович Монгуштун ниити куш-ажылчы стажы 45 чыл биле санаттынар . 
Алдын Монгуш 1956 чылдын май 14-те, Чоон-Хемчиктин Хайыраканга хой уруглуг ог-буленин улуг оглу бооп торуттунген. 1974 чылдын августан 1975 чылдын майга чедир ол Хайыракан сес чыл школазынга куш-культура башкызы бооп ажылдап кирген. Совет Армиянын хурээленинге шериг албан хулээлгезин ийи чыл дургузунда эрттирген соонда , торээн черинде ооренип турган школазынга катап-ла ажылынга ийи ай ажылдаан . Кызылга куруненин башкы институдунга беш чыл ооренген соонда ол Теве-Хая школазынга ажылдааш, школадан болгаш класстан дашкаар ажылдарнын организатору башкы бооп ажылдап турган . 
1985-1990 чылдарда Алдын Дилгижекович Монгуш ВЛКСМ Чоон-Хемчик райкомунун секретарынга ажылдап турда, ону Чадаананын №2 ортумак школазынын физика математика башкызынга ажылдадыры-биле чоруткан . 1993 чылдын декабрьдан 1999 чылдын октябрьга чедир Алдын Дилгижекович Монгуш Хайыракан ортумак школазынын директорунга ажылдап турда, устуку удуртулга ону Чадаананын №6 профессионал училищезинин директорнунун теоретиктиг ооредилге талазы-биле оралакчызынга, 2007 чылдан 2014 чылдын апрельге чедир Чадаананын №6 профессионал училищези куруненин ниити-билиг ооредилге - эге профессионал ооредилге черинин директору кылдыр ажылдап турган - бирги категориянын башкызы . 
Алдын Монгуштун дугайында кады ажылдап чораан эш-оору мынчаар унелээр: бодунун албан хулээлгезинге бердинген, быжыг тура-соруктуг, салдынган сорулга, кандыг-даа даалганы боттандырарынга кезээде белен болгаш ону уе-шаанда шынарлыг, эчизинге чедир кууседир - билдилиг удуртукчу . 
Оон удуртуп турган чылдарында техникум ооредилге кижизидилге болгаш будурулге ажылдарын ундезини-биле оскерткен, материал-техниктиг баазазы быжыккан, Тыванын профессионал ооредилге черлеринин аразынга 2013 чылда Чадаананын №6 училищези баазазын бурун компьютержиткен профессионал ооредилге топтуг шылгарангай албан чери апарган. 
Чунун-даа мурнунда удуртукчунун, ийе, Чадаананын №6 профессионал училищезинин директору Алдын Дилгижековичинин ажылынын мурнаткан угланыышкыны - коллективти ажыктыг, билдилиг удуртуру, чаа уенин негелделеринге дууштур ооредилге болгаш будурулге чорудулгазын чаартыр, баш удур бадылаан, тургустунган план-биле ажылдары, коллективке чогаадыкчы чорук-биле ажылдаарынын таарымчалыг аргазын, бугу-ле эптиг байдалды тургузары чугула турган . Оон дорт удуртулгазынын адаанда ажылдап турар башкыларга-даа, профессионал ооредилге черин доосканнарны ажыл-биле хандырарынга тарымчалыг байдалдарны тургузар, кадрларны шын шилиири, томуйлаары, дээди эртемниг аныяктарны арга-дуржулгазын барымдаалап ажылга хулээп алыры, шын шилигени кылыры дээш удуртукчунун сагыш човаашкыны, кылыр ажылдары кызыгаар чок. Организакчы, удуртукчу ажылдарны Алдын Дилижекович шиитпирлеп келген болгаш ам-даа кылып, аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып чоруур. Чадаана хоорайга, Чоон-Хемчик кожуунга чон аразынга кадык чаагай амыдыралдын суртаалчызы, бодуун, улус аразынче кирип, хойге билдинмес кижилер-биле хандыр чугаалажып, аргалаашкын болгаш оон уржуктарынын дугайында ажылды доктаамал кылып келген, чорудуп-даа турар . 
Хойге улегерлиг Алдын Дилгижекович Монгуш 2007 чылдан бээр " Чангыс демниг Россия" политиктиг партиянын кежигуну, 2011 чылдан 2015 чылга чедир Чоон-Хемчик кожууннун бешки чыыжынын депутады . Ог-буленин толептиг ээзи, ийи ажы-толдун адазы, беш уйнуктарнын кырган-ачазы, Куш-ажылдын хоочуну, дуржулгалыг башкы.