Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 2 РЕШЕНО 53

Владимир Базыр-оолович Оскал-оол ( Сат )

Последнее обновление: 05.12.2019

Владимир Базыр-оолович Оскал-оол ( Сат ) - 1920 чылдын декабрь 31-де, Тыва Арат Республиканын Чоон-Хемчик кожууннун Хондергей сумузунга торуттунген . 1999 чылдын октябрь 7-де Владимир Базыр-оолович Оскал-оол чок апарган , ону Кызыл хоорайда орнукшуткан . 
1939 чылда Владимир Базыр-оолович Москвага куруненин цирк уран чуул училищезин дооскаш , 1941 чылга чедир ол Кызылга Тыванын хогжум-шии театрынын концерт бригадазынга ажылдап тургаш , 1945 чылга чедир ол тыва театр училищезинин цирк салбырын удурткан . Тыва чоннун езу-чанчылдарын , национал оюннарынын хевирин киирген демир удазын кырынга нарын кууселделерлиг самчыларнын , жонглерларнын , эквилибристернин Владимир Оскал-оолдун удурткан ансамбли тыва театрнын кол озээ турган . 
Владимир Базыр-оолович Тыванын бирги цирк артизи , ог-булези-биле цирк уран чуулунун эгелекчилери . Оонун ишти , дузалакчызыДунзенмаа , оларнын ажы-толу , оглу Юрий, уруу Майя Тыва АССР-нин алдарлыг артистери болгаш уйнуктары Маадыр Лозовик , Саян, Долаана болгаш оскелер-даа ... 
В.Б. Оскал-оолдун удурткан цирк болуу Индияга , Бирмага , Индонезига , Монголияга , Венрияга , Болгарияга , Герман Демократтыг Республикага , Францияга болгаш оске-даа чурттарга цирк уран чуулун бараалгадып коргускеннер . 
" Совет Социалистиг Республикалар Эвилелинин Улустун артизи " деп бедик атты н эдилекчизи , бирги тыва цирк артизи , эквилибрист, жонглер, тыва цирк уран чуулунун ундезилекчизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оолга тывысканы цирк уран чуулунде онзагай тоогу . Тыва АССР-нин Дээди Совединин бирги , ийиги чыыштарынын депутады Владимир Оскал-оол 1949 чылда ССРЭ-нин дээди куруне шанналы Ленин ордени-биле шаннаткан . 1949 чылдын сентябрьда "Толептиг куш-ажылы " медаль-биле, 1955 чылдын августа РСФСР-нин алдарлыг артизи, 1963 чылдын мартта Тыва АССР-нин улустун артизи , 1968 чылда РСФСР-нин улустун артизи , 1980 чылдын февральда ССРЭ-нин Улустун артизи деп аттарны хундулуг чангыс чер чурттуувус Владимир Оскал-оолга тывыскан .